Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Wat is een persoonsvolgend budget (PVB)?

Het persoonsvolgend budget (PVB) is net zoals het persoonlijk assistentiebudget (PAB) een budget dat iemand met een beperking uit Vlaanderen kan krijgen voor ondersteuning, zorg en persoonlijke assistentie. Dit budget kadert in de persoonsvolgende financiering (PVF).

Vanaf 1 januari 2017 worden voorzieningen voor mensen met een beperking niet meer gesubsidieerd. Deze mensen krijgen vanaf dan een PVB dat ze vrij kunnen inzetten. Ook het PAB verdwijnt en wordt vervangen door het PVB.

 

Wat blijft? Wat verandert?
Het huidige systeem van hulpmiddelen blijft bestaan. Je zal vanaf 2017 een persoonsvolgend budget (PVB) krijgen. Dat budget is gebaseerd op jouw gemiddeld zorggebruik (bv een aantal dagen dagbesteding per week) binnen de voorzieningen of diensten waarvan je nu gebruik maakt. Jij kan hiermee jouw ondersteuning verder zetten of helemaal anders organiseren.
De tegemoetkomingen voor mensen met een beperking van de FOD Sociale Zekerheid blijven dezelfde. Dit zijn de IVT, inkomensvervangende tegemoetkoming en de IT, integratietegemoetkoming. Algemeen principe van scheiding woon- en leefkosten (betaald vanuit uw inkomen) met kosten voor ondersteuning (betaald door de overheid). Ten laatste  in 2020 zal het systeem van de persoonlijke bijdrage worden vervangen door een systeem waarbij je woon- en leefkosten betaalt.

 

Voor wie?

Je kan een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen als het basisondersteuningsbudget (BOB) en de ondersteuning vanuit Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) niet voldoende is. Hoe je een PVB kan aanvragen lees je hier. Om een persoonsvolgend budget te ontvangen heb je een ondersteuningsplan nodig. Je kan het zelf opstellen, of met de hulp van een gespecialiseerde dienst. In het ondersteuningsplan geef je aan hoeveel, wanneer en welke ondersteuning je nodig hebt.

Het persoonsvolgend budget is niet combineerbaar met het basisondersteuningsbudget.

Hoeveel?

Er zullen verschillende budgetcategorieën van persoonsvolgend budget zijn. Op basis van je ondersteuningsplan en je dossier zal bepaald worden in welke budgetcategorie jij terechtkomt.

Er wordt rekening gehouden met verschillende elementen:

  • De zorgzwaarte: de mate waarin je nood hebt aan begeleiding en permanentie
  • De aard van de ondersteuning: woonondersteuning, dagondersteuning, individuele begeleiding, praktische hulp, permanentie,…
  • De frequentie en intensiteit van de ondersteuning: aantal uren of dagdelen dat je ondersteuning nodig hebt

Er zullen budgetten worden toegekend aan nieuwe instromers van ongeveer 10.000 euro tot 85.000 euro. Enkel prioritaire zorgvragen zullen een toekenning krijgen.

Wat?

Het persoonsvolgend budget bestaat in drie vormen. Je kan zelf beslissen hoe je je PVB zal opnemen:

  • Cashbudget waarmee je je ondersteuning zelf kan organiseren. Zoals het PAB.
  • Voucher om je ondersteuning bij door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vergunde voorzieningen te betalen. Een voucher is een soort cheque of bon waarmee je terecht kan in een voorziening voor opvang of begeleiding. Je kiest zelf de vergunde VAPH-voorziening. Het VAPH betaalt die voorziening dan rechtstreeks. Je moet het voucherdeel van het persoonsvolgend budget dus niet zelf beheren.
  • Combinatie van een cashbudget en een voucher. Je krijgt dan een deel cash en een deel in vouchers.

Wanneer?

In 2015 werden alle voorbereidingen getroffen om in 2016 de eerste persoonsvolgende budgetten voor niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp te kunnen toekennen. De echte start van het PVB is gepland in 2017. Dan zullen de eerste 1000 nieuwe PVB’s worden toegekend.

 

Waarom dit nieuwe systeem nodig is lees je hier.