Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Ik ga naar een voorziening

> Je bent nu gebruiker van een FAM voorziening (Tehuis, Dagcentrum, Dienst Begeleid Wonen,…)?

De FAM vooriening waar je gebruik van maakt heeft de opdracht gekregen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om enkele gegevens van jou in kaart te brengen.
Aan de hand van een zorgzwaarte instrument (ZZI) is er een inschatting gemaakt van je zorgzwaarte, dat is de ondersteuning die je nodig hebt om op een kwaliteitsvolle manier deel uit te maken van de maatschappij. Deze zorgzwaarte wordt uitgedrukt aan de hand van 2 letters: B en P.
B staat voor nood aan Begeleiding, P staat voor nood aan Permanentie.

Daarnaast hebben ze ook doorgegeven aan het VAPH welke ondersteuning zij gemiddeld geboden hebben per week, uitgedrukt in een cijfer. Bij voorbeeld hoeveel nachten ben je gemiddeld blijven slapen, hoeveel dagen je gemiddeld gebruik hebt gemaakt van het dagcentrum, hoeveel dagen je gemiddeld gebruik hebt gemaakt van de begeleiding van Begeleid Wonen,...
Heb je in de praktijk minder beroep gedaan op de ondersteuning dan is afgesproken met de FAM (omdat je bijvoorbeeld in het weekend naar huis ging of omdat je overdag gaat werken) werden deze afwezigheidsdagen in mindering gebracht bij het doorgeven van de gegevens aan het VAPH.
Onvoorziene omstandigheden (zoals opname in een ziekenhuis) waardoor je langdurig geen beroep hebt gedaan op de voorziening, is niet in mindering gebracht.
 
De combinatie van deze twee verzamelde gegevens (zorgzwaarte en ondersteuning) controleert het VAPH tussen juni en september. In oktober ontvang je een brief van het VAPH met daarin de hoogte van je Persoonsvolgend Budget.
Dat hoeft voor je ondersteuning niets te veranderen, tenzij je dat zelf wil.
 

Kies je ervoor je huidige situatie te behouden, dan betekent het enkel dat je nu zelf je budget in handen krijgt, want de zorgaanbieder wordt niet langer gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Dat betekent dat deze voorziening jou voor zover mogelijk verblijf, dagondersteuning of individuele ondersteuning aanbiedt (begeleiding, praktische hulp/assistentie of combinatie daarvan). Je betaalt een eigen bijdrage per dag (persoonlijke bijdrage) of je staat zelf in voor jouw woon- en leefkosten (zoals beschermd wonen).

> Je combineert een PAB met ondersteuning en zorg vanuit een voorziening?

Je zal veel meer mogelijkheden hebben met je PVB dan voordien. In de PAB richtlijnen staat er namelijk dat je jouw PAB niet mag combineren met een heel aantal zorgvormen. Zoals een internaat, nursing, dienst begeleid wonen,...

Al deze beperkingen worden van tafel geveegd. Van zodra jouw PVB actief is zal jij zorg kunnen inkopen waar je wil terwijl je jouw budget ook rechtstreeks zal kunnen gebruiken om je eigen assistent mee te betalen. 

Concreet zal dit betekenen dat je een deel van jouw jaarbudget zal kunnen inzetten als voucher. Met dit deel kan je zorg inkopen bij een zorgaanbieder vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het resterende deel kan je dan cash inzetten om zo rechtstreeks assistentie te organiseren bij een interimkantoor of sociaal secretariaat bijvoorbeeld. 

> Ik maak al jaren gebruik van dezelfde voorziening. Waarom zou ik willen veranderen?

  • Omdat je vindt dat je leven niet actief genoeg is?

  • Omdat de voorziening niet genoeg personeel heeft om jou naar een zwembad of een familiefeestje te voeren? 

  • Omdat je iemand kent die perfect geschikt is om jouw persoonlijke assistent te worden?

  • Omdat je meer thuis wil zijn, in je eigen kamer?

  • Omdat de groepsactiviteiten soms wat stresserend zijn en je wat meer rust wil je? 


Sowieso zal je merken dat jouw begeleidingsovereenkomst zal worden aangepast. Dit contract met jouw voorziening zal worden omgezet in ondersteuningsfuncties. Verder zal men ook de frequentie van de ondersteuning specifieker gaan omschrijven. 

Jouw contract met de huidige zorgaanbieder zal met andere woorden sowieso een nieuw jasje krijgen. Als je dat niet wil zal er niets veranderen. Toch kan dit ook het uitgelezen moment zijn om iets nieuws te proberen, om jouw ondersteuning op maat vorm te geven!